Stichting ViiA

Over ViiA

Stichting ViiA is opgericht in 2004. Het belangrijkste doel van ViiA was de eigen kracht van bewoners te ver­sterken en de band tussen bewoners onderling te versterken in de, toen nieuwe, sterk groeiende, stadswijk IJburg. ViiA kreeg de opdracht om het vrijwilligerswerk te organiseren.

ViiA informeerde en adviseerde bewoners over zorg- en dienstverlening zodat be­woners zelf een goede keuze uit het aanbod konden maken. In 2007 werd onze informatie- en advies­functie door de komst van de Wmo omgevormd tot een Loket Zorg en Samenleven. Dit loket is in 2013 overgedragen aan de gemeente. Rondom het vrijwilligerswerk hebben we ons coördinatiepunt vrijwilligers in 2011 omgezet in het vrijwilligers­uitzendbureau en in 2014 breiden we het uitzend­bureau uit naar Oost.

Door ontwikkelingen in de samenleving zoals bezuinigingen bij de overheid en nieuwe visies op eigen verant­woordelijkheid, welzijn en zorg ontstaat een groeiende vraag naar zelf­standige vrijwilligers. In de politiek wordt vaak gesproken over Sociale Cohesie, de Civil Society en de dragende en/of partici­patie­samenleving. Hiermee wordt gedoeld op een samenleving waar actieve bewoners worden uitgenodigd om zich op diverse manieren in te zetten voor hun wijk en hulpbehoevenden worden gestimuleerd om allereerst in hun directe omgeving te kijken naar onder­steuning buiten de overheid om. De dragende samenleving moet daarmee een samenleving worden van betrokken burgers bij een terugtredende overheid.

Tegelijkertijd zien we het aanbod van actieve bewoners en vrij­willigers groeien. Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief en verantwoordelijkheid. Zo zien we een opleving van Nabuur­schap in nieuwe modernere vormen, buurtplatforms en wijk­ondernemingen. ViiA kan en wil hierbij uitdrukkelijk een rol spelen, zoals dat ook van haar wordt ver­wacht door burgers, zorg- en welzijnsorganisaties en de overheid.

Missie

ViiA verbindt mensen met een hulpvraag aan mensen die zich willen inzetten. Wij doen dit op basis van hun talenten en kracht. Op deze manier stimuleren wij onderlinge hulp en onder­steuning en vrij­willige inzet, in en voor wijken, buurten of buurtgenoten, om de samenleving te versterken.

Werkwijze

Door het runnen van lokale vrijwilligersuitzendbureaus koppelen we sterke bewoners aan bewoners en organi­sa­ties met een hulpvraag.

  • We gaan uit van de kracht en de talenten van zowel de vrijwilliger en als hulpvrager.
  • We beschikken over een uitgebreide specialistische kennis van wat daar voor nodig is.
  • We zijn flexibel, we veranderen naar gelang de vraag en zoeken actief naar kansen in het veld.
  • We werken vraaggericht.
  • We hebben een persoonlijke aanpak.
  • We werken lokaal.
  • We hebben hiervoor een sterke binding met de buurten waarin we werken.
  • We zijn innovatief.
  • We hebben een frisse, vernieuwende uitstraling.
  • We zoeken samenwerking met partners, in zorg en welzijn in de breedste zin, bewoners­initiatieven en lokale ondernemers.

Ons vrijwilligersuitzendbureau bemiddelt o.a. in vrijwilligerswerk op het gebied van maatschappelijke dienstverlening zoals vriendschappelijk huisbezoek, begeleid wonen, klussen- en boodschappendienst, begeleidingsactiviteiten (zoals vervoer, dokters- en huisbezoek) en thuisadministratie tussen hulpvrager en vrijwilligers.

Door de inzet van vrijwillige coaches hebben onze vrijwilligers een extra mogelijkheid om met iemand te praten over vrijwilligerswerk. Dit kan zijn omdat een vrijwilliger advies nodig heeft over het huidige vrijwilligerswerk, vragen heeft of samen met een coach naar de openstaande vacatures wil kijken. De coaches zijn een zeer gewaardeerde en mooie aanvulling op het werk van de vrijwilligerscoördinatoren.

ViiA werkt volgens haar algemene voorwaarden. Klik hier om deze voorwaarden te lezen.

Onze ambitie

ViiA groeit omdat zij met haar innovatieve dienstverlening heel goed aansluit bij maatschappelijke en politieke trends in het sociaal domein. Wij willen daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Amsterdam en Nederland. En wij grijpen onze kansen en mogelijkheden op dit gebied, te beginnen met Amsterdam en omstreken.