Wettelijke informatie

 • Naam van de instelling: Stichting ViiA​
 • KvK Nummer: 34216095
 • RSIN: 814342887
 • Bankrekening: NL58 INGB 0005 364 822
 • Contactgegevens:
  Stichting ViiA
  t.a.v. Nynke Ypenga (Directie)
  Beukenweg 3A
  1092 AX Amsterdam
  020-495 22 50
 • Statuten: voor de akte van oprichting klik hier. Voor de wijziging van statuten 2008 klik hier en de doorlopende tekst klik hier. Voor de wijziging van statuten 2015 klik hier.
 • Doelstelling:
  a. het versterken van de samenleving en het leveren van een bijdrage aan de onderlinge solidariteit en sociale cohesie op wijk – en buurtniveau;
  b. het stimuleren en promoten van onderlinge hulp en ondersteuning in de vorm van vrijwillige inzet en het verbinden van buurtgenoten met een hulpvraag aan buurtgenoten die zich in dat kader willen inzetten;
  c. het zorgen voor een passend, samenhangend, efficiënt en integraal aanbod op het gebied van zorg en maatschappelijke dienstverlening.
  d. al hetgeen in de ruimste zin van het bovenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Hoofdlijnen van beleidsplan:
  – De stichting beoogd haar doel onder meer te bereiken door werving, bemiddeling, koppeling en ondersteuning van vrijwilligers aan mensen en/of organisaties met een hulpvraag. Op deze manier stimuleert ViiA de onderlinge hulp en ondersteuning en vrijwillige inzet, in en voor wijken, buurten of buurtgenoten, om de samenleving te versterken.
  – Het vermogen wordt gevormd door subsidies en andere bijdragen; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle anderen verkrijgingen en baten (zie artikel 3. Statuten).
  – Het bestuur is belast met de leiding der stichting en het beheer van haar vermogen (zie artikel 4. Statuten).
 • Bestuur: voorzitter (momenteel vacant) | penningmeester, Marco Luirink | secretaris, Agnes Snelder
 • Beloningsbeleid: Alle medewerkers worden ingeschaald en betaald volgens CAO Social Werk Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt € 50.- per jaar onkostenvergoeding voor papier, telefoon en reiskosten.
 • Financiële verantwoording 2016
 • Financiële verantwoording 2017
  Toelichting jaarrekening 2017
 • Financiële verantwoording 2018
 • Voor een actueel verslag van de activiteiten verwijs ik u naar ons jaarverslagen:
  2015
  2016
  2017
  2018
 • Beleidsplan 2017
  Beleidsplan 2018-2020
 • Privacyverklaring ViiA  (versie 4 december 2017)
 • Cookieverklaring ViiA (versie 24 mei 2018)